اینترنت پر سرعت ADSL
این هم مجموعه ای از اختصارات مخصوص چت ; البته همشون بین کاربران ایرانی کاربرد نداره.

معنی به فارسی
کلمه یا جمله اصلی اختصار
سلام Hi There----------HT
حالت چطوره How Are You----------HRU ?

سن/ جنس /مکان Age/Sex/Location----------ASL
چت را ترک کرده has left the chat--------poof
تا آنجایی که من می دانم Az Far As I Know------- AFAIK
به زودی As Soon As Possible---------ASAP
اه خدای من Oh My God---------OMG
دوست پسر Boy Friend-----------BF
دوست دختر Girl Friend----------gf
راستی By The Way------------BTW
از طرف دیگر On The Other Hand----------OTOH
پیغام الکترونیکی Email Message----------EMSG
رو در رو Face to Face--------F2F
متشکر از شما Tank You-------TY
در هر صورت In Any Event------IAE
عجب . فهمیدم Oh I See--------OIC
فهمیدم I See--------IC
به نظر من In My Oponion--------IMO
متاسفم I`m Sorry---------IMS
برای همیشه دوستت دارم Love You Foreve---------LYF
دوستت دارم Love Ya------LY
دوستت دارم I Love You---------ILY
جهت اطلاع تو For Your Information----------FYI
به بیان دیگر In Othere Word---------IOW
شوخی می کنم Just Kidding---------JK
پوزخند شیطانی Evil Grin---------EG
خنده شدید شیطانی Big Evil Grin-------BEG
خنده Laugh L
خندیدن با صدای بلند Laugh Out Loud---------LOL
لبخند Smile---------S
از خنده رو زمین غلط زدن Rolling On Floor Laughing----------ROFL
از خنده رو زمین غلط زدن Rolls On The Floor Laughing-----------ROTFL
پیغام خصوصی Private Message--------PM
بوسه بر گونه Kiss On Cheek-------KOC
بسه زدن و بغل کردن Hug and Kiss-------H&K
متشکر Thanks---------TNX
بوسه روی لبها زدن Kiss On Lips-----------KOL
بعدا Later----------L8R
دعا کردن Fingers Crossed---------FC
زود جواب نامه را بده Write Back Soon--------WBS
جواب نامه را نده Don't Write Back---------DWB
برای مدت طولانی بی خبر بودن Long Time No See--------LTNS
الان بر میگردم Be Right Back----------BRB
زود بر میگردم Be Back Soon-------BBS
بعدا بر می گردم Be Back Later----------BBL
بعدا به تو می گویم Talk To You Later----------TTYL
به فکر تو هستم Thinking Of You---------TOY
تا دفعه بعد Till Next Time----------TNT
See You Later See You Later--------CUL8R
See You Later See You Later-------SYL8TR

به زودی می بینمت See You Soon-------SYS

می بینمت See You-------CU
فعلا میروم Gone For Now---------GFN
از دیدن تو خوشحال شدم Glad To See You---------GTSY
از دیدن تو خوشحال شدم Nice To See You--------Nice 2 C U
دور از صفحه کلید Away From Keyboard---------AFK
موفق باشی Good Luck------GL
فعلا خداحافظ Ta Ta For Now--------TTFN
خداحافظ Bye Bye Now----------BBN
خداحافظ Bye For Now---------BFN